Orthodontics
info@drmoosavi.de

 

     
 اینکوگنیتو و این ویزا لای  درمان با سیستم های نامرئی   درمان با سیستم دیمون دردهای مربوط به آن درمان درد فک و
 
دکتر موسوی دارای دو برد تخصصی و فوق تخصصی در رشته ارتودنسی میباشد. ایشان درزمینه تمامی اعضای بدن به خصوص
فک و گردن و علل درد و روش درمان آن بطور قابل توجهی
عمیق شده اند. دکتر موسوی همچنین دستگاهی را در زمینه
درمان یکی از دیس گناتی های فک اخترا کرده اند. این دستگاه
پس از چندین مرحله آزمایش و ثبت جهانی آن به نام ایشان در دسترس متخصصان مربوطه قرار خواهد گرفت

 

 دکتر قاسم  مـوسوی
 
 دنـدانپـزشـکی، جــراحی، زیبائی
  تخصصی و فوق تخصصی فک، ارتـودنـسـی و 

 درمان دردهای گردن، کتف و دیسک گردن بدون عمل جراحی

 برای کودکان، نوجوانان و بزرگسالان
 
تحصیلات ابتدائی، دبیرستانی و دانشگاهی  از کشور آلمان فدرال

  دکتــرای علـــمی و تحقـیفاتی در زمـیـنه تـرس (به عنوان بیماری، فوبی) علت، ریشه یابی و پیدایش آن، روش کاستن ودرمان آن از کشور آلمان فدرال 

اولین برد تخصصی بین المللی از کشور اتریش (کرمز)ز 

دومین برد تخصصی بین المللی از کشور آلمان (مـونیـخ)خ

:چند نمونه از دیس گناتی های درمان شده

   

   

   

قبل از درمان

 

 بعد از درمان 

 قبل از درمان  

بعد از درمان

   

 

   

   

 قبل از درمان

 

بعد از درمان

 قبل از درمان  

بعد از درمان

 

 
 

در مسیر درمان

در مسیر درماندر مسیر درمانبعد از درمان

ارتودنـسی خردسـالان و بزرگسالان با تکنیکهای رایج و پیشرفته اروپا و آمریکا

  چندین نمونه از سمینارها و دوره های علمی که در آن دکتر موسوی شرکت داشته اند

 این ـ ویزا ـ لاین تکنیک،  لینگوال  تکنیک، اینکوگنیتو تکنیک جدید، ام بی تی سیستم، مینی ایمپلنت، براکت اتومات، درمان از طریق اکستراکشن، درمان پروگنی انگل کلاس سه، انگل کلاسه دو، درمان زود رس، نُن اکستراکشن، درمان فک انحرافی و بیماریهای مربوط به آن، استتیک، درمان کراس بایت، چسباندن براکت بصورت غیر مستقیم، دهان باز و هابیت های مختلف، درمان ازطریق سپیدسیستم، استریت وایر سیستم، سیستم نامرئی و ارتودنسی ثابت  و متحرک، درمان ناراحتهای گردن و کتف و دیسک گردن درصورتی علل آن مربوط به کوندول ویا لترو گناتی باشد